top of page

REGULAMIN CAMPINGU

§ 1.1  Doba na campingu rozpoczyna się o godz.12 i trwa do godz. 12 dnia następnego.

2. Cisza nocna obowiązuje od godz. 2200 do godz. 600 następnego dnia.

3. Osoby niezameldowane na campingu mogą przebywać na jego terenie od godz. 8 00 do godz. 22.00 po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w recepcji campingu.

4. Camping może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin campingu wyrządzając szkodę w mieniu campingu, gości lub szkodę na osobie gościa, pracownika campingu lub innych osób przebywających na campingu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie obiektu.

§ 2.1  Camping gwarantuje turystom korzystanie z urządzeń o standardzie zgodnym z posiadaną kategorią. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, turysta jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji.

2. Camping zapewnia :

a. warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa,

b. bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o turyście, c. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług, d. usługę sprawną pod względem technicznym: w przypadku wystąpienia usterek, które nie mogą być usunięte, camping dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości usunąć problem lub w inny sposób złagodzić niedogodności. 

§3. 1. Turysta ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych campingu powstałe z jego winy oraz winy odwiedzających go osób.

2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie na campingu wszelkich urządzeń mogących prowadzic  do powstania pożaru. 

§4. 1. Camping nie ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.

2. Turysta powinien zawiadomić recepcję campingu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

3. Camping zapewnia bezpieczne przechowywanie zdeponowanych rzeczy wartościowych.

4. Camping nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, których nie oddano do depozytu, pozostawione w przyczepach campingowych, campobusach, namiotach.

§ 5.1 Na campingu mogą przebywać zwierzęta domowe, przy czym opiekun powinien posiadać aktualne świadectwo szczepień ochronnych, a w przypadku psów - kaganiec i smycz.

2.Na terenie campingu zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalnosci komercyjnej

 bez wcześniejszej zgody. 

Splywy Kajakowe Camping Dolina Bobru

bottom of page